دکتر حمید صداقت فر دکتر حمید صداقت فر جراح دکتر حمید صداقت فر
دکتر حامد منصور دکتر حامد منصور متخصص کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران
دکتر علیرضا نصیری دکتر علیرضا نصیری دامپزشک اختصاصی ماهیان زینتی،
دکتر علی مصطفوی دکتر علی مصطفوی متخصص طب داخلی حیوانات کوچک از دانشگاه شیراز
دکتر یزدان آریازند دکتر یزدان آریازند رزیدنت تخصص جراحی
دکتر میر سپهر پدرام دکتر میر سپهر پدرام عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
پروفسور ناصر وصال پروفسور ناصر وصال متخصص بیهوشی دامپزشکی
ترانه ابن النصیر ترانه ابن النصیر مدرس علوم اسب و اسبداری
دکتر مهدی حسنخانی دکتر مهدی حسنخانی مدرس طب حیوانات کوچک
دکتر مجید ابن النصیر دکتر مجید ابن النصیر دکتر ابن النصیر، دامپزشک اگزوتیک
دکتر مهدی ظریفی دکتر مهدی ظریفی مدرس طب حیوانات بزرگ
;