گروه:

    مسمومیت‌های رایج در حیوانات اگزوتیک (برای تست است. لطفا خریداری نشود)

    مدیریت و درمان مسمومیت‌های پرندگان، خزندگان و دوزیستان، پستانداران کوچک اگزوتیک و اندکی درباره ماهیان و حیات وحش

    روز جمعه ۲۸ آبان دارای ۴ امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه داروخانه، درمانگاه عمونی و درمانگاه‌های اختصاصی و تخصصی دام کوچک است