بیماری های شایع قلب در دام های بزرگ (5 امتیاز بازآموزی)

    وبینار بیماری های رایج قلبی و معاینات قلب در دام های بزرگ

    دارای 5 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه داروخانه، درمانگاه دام بزرگ و مسئولین فنی بهداشتی دامپروری